M5 UF1Material i medicació.

La prova consta d’un test de 20 preguntes i/o la resolució per escrit d’exercicis relacionats amb els resultats d’aprenentatge, els criteris
d’avaluació i els continguts del currículum.

Aquests exercicis escrits s’emmarquen dins de l’àmbit de les competències professionals del Tècnic/a en Emergències sanitàries en relació a:
RA1. Realitza operacions de suport a l’equip de salut en el suport vital avançat relacionant-les amb les patologies de emergència.
RA2. Realitza operacions de preparació i administració de la medicació d’emergència segons ordre mèdica, interpretant les especificacions farmacèutiques.

Recordem els continguts i criteris: extrets de la pàgina oficial de la Generalitat de Catalunya amb data 13 Nov 2012.
Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.
1. Realitza operacions de suport a l’equip de salut en el suport vital avançat relacionant-les amb les patologies de emergència.
1.1. Identifica el material necessari per a l’aplicació de tècniques de suport vital avançat
1.2. Descriu la utilitat, funcionament i el maneig dels equips electromèdics.
1.3. Classifica els equips i el material segons les diferents situacions d’emergència.
1.4. Col•labora en l’aïllament de la via aèria.
1.5. Selecciona el material necessari per a la ventilació mecànica.
1.6. Col•labora en la canalització de la via venosa.
1.7. Selecciona i prepara el material i equips de monitorizació.
1.8. Selecciona i prepara el material per a la realització del registre electrocardiogràfic.
1.9. Determina la saturació d’oxigen del pacient per pulsioximetria.

2. Realitza operacions de preparació i administració de la medicació d’emergència segons ordre mèdica, interpretant les especificacions farmacèutiques.
2.1. Identifica la medicació d’emergència d’ús mes freqüent.
2.2. Analitza les indicacions de la medicació en les situacions d’emergència sanitària.
2.3. Enumera els efectes adversos de la medicació d’ús mes freqüent.
2.4. Enumera les diferents vies d’administració
2.5. Realitza la preparació de la medicació i el material segons la via d’administració.
2.6. Realitza operacions d’administració de la medicació sobre maniquins d’entrenament.
2.7. Aplica els protocols de seguretat i higiene adequats.

CONTINGUTS TEÒRICS: Para preparar este módulo recomiendo leer TODOS los procedimientos de enfermeria y medicina de la intranet de SEM.

1. Aplicació de tècniques de suport vital avançat
1.1. Concepte de suport bàsic avançat
1.2. Reconeixement i ús de material i equips electromèdics –> OJO!!! AQUÍ MIRAD NUEVOS MATERIALES..( más vale prevenir..)
1.3. Protocols de manteniment d’equips electromèdics(subo manuales a mega)
1.4. Tècniques de suport vital avançat a l’adult: tècniques d’hemostàsia i tècniques de canalització venosa.
1.5. Tècniques de suport vital avançat en pediatria

2. Administració d’oxigen i medicaments d’emergència
2.1. Oxigen medicinal:
2.1.1. Indicacions per a l’administració d’oxigen medicinal
2.1.2. Dispositius d’administració d’oxigen medicinal
2.1.3. Càlcul de consum d’oxigen segons patologia
2.1.4. Saturació d’oxigen: dispositius de mesura
2.1.5. Concentracions d’oxigen generades pels diferents dispositius
2.1.6. Mesures de seguretat en el maneig d’oxigen
2.1.7. Complicacions
2.2. Vies d’administració: oral, sublingual, tòpica, parenteral, rectal i respiratòria
2.3. Material de farmacoteràpia
2.4. Preparació de la medicació: tècnica, dosi i mesures d’higiene.
2.5. Reconeixement i ús de material
2.6. Precaucions
2.7. Fàrmacs utilitzats en les emergències de l’aparell cardiovascular, de l’aparell respiratori, del sistema nerviós, de l’aparell digestiu, de l’aparell excretor, del sistema endocrí. Fàrmacs en la sedació i analgèsia.
2.8. Eliminació de residus

Ara que tenim clars els continguts que ens poden demanar, i recordant que a més del test ens podem trobar  una simulació per escrit, Com hem d’enfocar la prova?

A les preguntes tipus test reconeixent la resposta més adient ( descartant les que no tenen cap sentit), als casos pràctics sempre escrivint amb claredat, utilitzant frases curtes ja que de vegades si escrivim frases molt llargues podem confondre conceptes.

Ahora veamos alguna mnemotécnia:

En la aplicación de medicación por goteo intravenoso, además de preparar la sustancia a administrar, hay que calcular la velocidad de perfusión. Para ello se debe de tener en cuenta que:

1 ml = 1 cc = 20 gotas = 60 microgotas

A partir de aquí podemos hacer el cálculo de la velocidad de perfusión mediante reglas de tres o aplicando directamente la siguiente fórmula:

– Número de gotas por minuto = volumen a administrar en cc x 20 gotas / tiempo

 

Os recomiendo leer este post de portales médicos http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/farmacologia-dispositivos-moviles-de-cuidados-criticos-y-urgencias-dccu/4/

Anuncios
M5 UF1Material i medicació.